Aconseguim la retroactivitat de la Renda social garantida

La diputada Marta Maicas ha defensat la llei de suport a les famílies que avui s’ha aprovat al Parlament. Hem arribat a un acord molt important per ampliar les condicions d’obtenció de la subvenció de la renda social garantida. En els pressuposts de l’any 2019 s’inclourà la paga retroactiva dels mesos en què les persones que havien de cobrar la renda esperaven per cobrar-la. Són aproximadament tres mesos que es cobriran en aquesta nova convocatòria. També hem aconseguit que des de la inspecció laboral es revisin els plans de conciliació de les empreses.

El concepte de família que es fa servir en la llei és més obert, més divers i més ampli que el concepte tradicional que des d’altres grups parlamentaris i altres vessants de la societat s’ha fet servir. Comptem amb les persones soles, amb la monoparentalitat que és un model que s’està estenent cada vegada més, amb les famílies reconstituïdes, d’aquesta manera totes les formes de vida en el context familiar són benvingudes i es tenen en compte.

Segons ha explicat la diputada Marta Maicas durant la seva intervenció, aquesta llei té com a objectiu ordenar els diferents instruments existents en la política familiar així com introduir noves mesures, entre les quals destacam:

-l’equiparació de les famílies nombroses amb les famílies monoparentals amb dos fills.
-L’aprofitament de les instal·lacions educatives com a recursos d’atenció social per facilitar la conciliació.
Garantir els ajuts econòmics per a les persones menors d’edat víctimes de violència masclista i com a conseqüència d’aquesta han quedat orfes d’un dels seus progenitors.

Hem incorporat esmenes com les consideracions a l’exposició de motius de les problemàtiques pròpies de Balears o la de garantir la continuïtat de les teràpies fins als 12 anys per aquells nins i nines amb alguna problemàtica que necessiti aquestes teràpies per al seu benestar i avanç. La incorporació de mesures en matèria d’habitatge. Destaquem la importància de la conciliació familiar i laboral i afegim a l’article 24 la importància de promoure, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals, la inclusió de mesures de conciliació familiar en els convenis col·lectius.
Impulsar recursos en l’àmbit educatiu no només per a aquelles famílies amb fills amb Necessitats educatives especials sinó també perquè les famílies tinguin recursos per al compliment de les seves responsabilitats, i és que la problemàtica de la manca de límits dels menors que tenim avui en dia acaba amb conductes antisocials i fins i tot delictives.

A més aquesta llei ha possibilitat un gran pacte entre Podem i el Govern que és fer la Renda Social Garantida retroactiva des del moment en què es sol·licita i aquesta per a Podem és la gran conquesta. A la llei de pressupostos de 2019 s’inclourà la modificació legislativa per fer retroactiva la Renda Social Garantida. Fent d’aquesta una millor eina per lluitar contra la pobresa, l’exclusió i la precarietat, ha valorat Maicas.

Per a la diputada, així i tot, considerem que queda molt per fer i depèn d’aquest govern que sigui una realitat, com és, la llei d’educació en què es reconegui la garantia del dret a l’educació en l’etapa de 0 a 3 anys, que reconegui l’educació infantil com una eina potent de compensació de les desigualtats socials i una de les millors inversions per a garantir la superació dels desavantatges amb què aquests nins i nines arriben al context educatiu formal.