Acordam més inversió en temes clau per aprovar el sostre de despesa

Aquest migdia, Podem Illes Balears ha arribat finalment a un acord amb el Govern per tal de donar suport al sostre de despesa, a canvi de majors inversions en matèries clau per al nostre partit com educació, habitatge, inspecció turística, renda social o energies renovables. Un acord que va en la línia de progrés que marcava el nostre programa i els Acords pel Canvi.

Amb aquest acord tan positiu per a tota la ciutadania de les Illes Balears, ratificarem amb el nostre vot favorable al Parlament el sostre de despesa que el Consell de Govern va aprovar el passat 31 d’agost. Així doncs, continuem amb la voluntat de seguir endavant en el camí de negociar els pressuposts, per tal que siguin aprovats en el marc dels Acords pel Canvi.

Els punts de l’acord signat amb el Govern de les Illes Balears són els següents:

  1.  S’acorda la priorització de la dotació pressupostària per a l’Educació 0-3 anys, amb un import mínim de 5 milions d’euros que s’empraran per donar compliment als punts de la moció relativa a la Política general educativa de 0 a 3 anys aprovada al Parlament el dia 22 de maig de 2018, una vegada consultada la Comissió Tècnica per a l’Educació 0-3. Per tal de fer efectiu aquest acord s’assumeix el compromís de modificar el Decret 131/2008.

 

  1.  S’acorda un augment de la dotació de la Renda social garantida fins als 20 milions d’euros i la modificació de la llei per tal de permetre la retroactivitat de les ajudes.

 

  1. S’acorda la implementació d’un pla pluriennal per dotar d’operativitat a l’Oficina d’Habitatge Buit creada per la Llei d’Habitatge, que es concretarà en el pressupost de 2019.

 

  1. Es destinarà una partida de 2 milions d’euros al programa de captació d’habitatges buits de propietaris privats per tal d’oferir-los als col·lectius més necessitats en règim de lloguer.

 

  1.   S’acorda un augment progressiu de les places dotades destinades a la inspecció i/o instrucció de possibles infraccions mediambientals fins arribar a un augment de 6 places en el termini de 2 anys. A la RLT de 2019 se contemplarà la creació d’aquestes 6 places noves.

 

  1.  S’acorda que en l’àmbit de la negociació de transferències i l’ampliació de serveis de l’ordenació de Turisme, s’incorpori la necessitat d’ampliar significativament els recursos humans i telemàtics per a la inspecció i/o instrucció de possibles infraccions turístiques.

 

  1. S’acorda la dotació d’una partida pressupostària per a la inversió en matèria d’energies renovables destinada a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis o altres espais públics. També s’acorda afegir la comercialització d’energia als objectius prioritaris del nou ens públic de l’energia de les Illes Balears, a través de la modificació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears.

 

  1.   S’acorda establir un full de ruta i un calendari per a la internalització progressiva dels informatius d’IB3 tenint en compte les recomanacions de l’estudi de viabilitat encarregat per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.