Amb Cas Serres, defensam la sanitat pública d’Eivissa i de Balears

La sanitat pública es defensa. Les persones i la qualitat en la seva atenció sanitària són prioritat. Per això, el diputat Aitor Morrás ha defensat la nostra Proposició de llei que és un compromís amb l’Hospital-Residència de Cas Serres d’Eivissa, i que el Parlament ha admès a tràmit per unanimitat.

La peculiaritat del centre Hospital-Residència Cas Serres i el recurs sanitari que suposa per a la població d’Eivissa i Formentera és singular. Una necessitat més recognoscible ara gràcies a la mobilització de la plataforma de suport a l’Hospital Residència Assistida Cas Serres i la de les treballadores i treballadors, ha destacat el diputat.

Cas Serres és el recurs sociosanitari que presta als ciutadans de la illa d’Eivissa i ofereix serveis personalitzats, amb coordinació i coparticipació de les administracions públiques. És l’únic centre d’aquestes característiques i recurs a tota illa d’Eivissa que presta el control i seguiment de patologies clíniques complexes i cròniques amb coordinació amb el centre Sanitari de referència, amb una atenció sanitària i social rehabilitadora i de qualitat, i promou l’autonomia i la dignitat humana.

És un recurs públic, únic i imprescindible amb molta demanda de mitjana i llarga estada tant per a persones amb malalties cròniques i convalescència i de complexitat social.

La urgència d’aquesta tramitació de la Proposició de Llei venia motivada perquè de no existir el recurs els ciutadans quedarien sense cobertura i en una situació de vulnerabilitat greu, ha alertat Morrás.

Per al diputat, cal tancar les portes a la privatització de serveis, la privatització del centre, la reducció de la plantilla, la substitució de personal sanitari qualificat per personal menys format… perquè tot això es traduiria en una caiguda en picat en la qualitat assistencial que rebran els nostres residents.

La intenció d’aquesta proposició de llei és que es possibiliti la renovació automàtica cada dècada de l’autorització de centre hospitalari sense que existeixi a priori impediment legal algun, almenys de caràcter estructural o immobiliari, que ho impedeixi. En 10 anys, hi hagi qui hi hagi en el Govern, no tindrà dubte sobre com aplicar aquesta norma que avui prenem en consideració sobre Cas Serres. Assegurem així un recurs a Eivissa que romangui amb un nivell de personal públic, amb titulacions de nivell sanitari adequat a l’autorització, la qual cosa redundarà en una millor condició laboral i per tant una menor rotació del personal i procurarà una millor assistència a les persones, millorant la seva qualitat de vida i més ho percebran els de llarga estada i les seves famílies.

La nostra proposta diu:

‘S’afegeix un segon paràgraf a la Disposició Transitòria Segona del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i establiments Sanitaris de les Illes Balears, amb el següent text:

“Quant a la illa d’Eivissa i el seu Hospital Residència assistida Cas Serres, atès que és l’únic centre que presta servei hospitalari de mitjana i llarga estada al territori insular i per garantir aquests serveis essencials, queda exceptuat de l’esmentada obligació d’adaptació així com del que es disposa en l’article 3.a.1 del Decret 163/1996 de 26 de juliol de 1996 i en l’article 1.2 de l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum , de 19 de desembre de 2000 per la qual s’estableixen les condicions, requisits i procediments d’autorització per a la creació, modificació, trasllat i tancament dels hospitals, respecte que els hospitals han d’estar situats en un immoble d’ús exclusivament sanitari.”

La Proposició de Llei que presentem ha de ser una eina útil per defensar la sanitat pública d’Eivissa i Balears, ha assegurat Morrás.