COMUNICAT OFICIAL

Des de l’arribada de Podemos a la política i a les institucions, la nostra feina ha estat enfocada en millorar la vida de la gent. En el nostre primer pacte de govern a nivell estatal, de fet, varem aconseguir la pujada del salari mínim a 900 euros, que ara volem tornar a pujar a 1.200. A l’àmbit balear, en la darrera legislatura, vam ser claus per aconseguir lleis pioneres i molt beneficioses pel conjunt de la ciutadania.

La polèmica suscitada els darrers dies als mitjans de comunicació sorgeix d’una esmena a la Llei de Pressuposts de 2020 presentada per la formació Més per Menorca, segons la qual aquesta formació vol modificar una compensació que cobren els càrrecs del Govern amb residència oficial fora de Mallorca que es va pensar i aprovar per tal de compensar despeses d’habitatge i transport fa anys. L’esmena no aborda la quantia de la compensació o si aquesta ha d’existir, sinó que demana que no la cobrin les persones en aquesta situació que no siguin de les Illes.

Davant aquesta situació, aquest cap de setmana, en reunió del Consell Ciutadà Autonòmic, la nostra formació va prendre diverses decisions:

  • El Grup Parlamentari Unidas Podemos presentarà el proper dimarts, a la sessió plenària on es votaran els Pressupostos de la Comunitat Autònoma, una transacció ‘in voce’ a l’esmena de Més per Menorca que proposarà:

  1. Que la compensació es rebaixi dels 22.000 euros anuals actuals fins a 12.000 euros anuals, rebaixant-se així en 10.000 euros anuals en total.

  2. Que tota despesa estigui subordinada a justificació per part dels que perceben aquesta compensació, i al control per part del Govern per tal que s’expliqui de forma clara el destí de la compensació i que s’aporti la documentació justificant corresponent.

  3. Que, en tot cas, es tracti d’una compensació amb caràcter universal per a tota persona  que no estigui empadronada a Mallorca i continüi mantenint la residència oficial a un altre territori, ja que es justifica pel doble esforç que s’ha de fer en matèria d’habitatge.

  • Que aquesta necessitat de control s’extengui també a les dietes de totes les persones diputades, que fins ara estaven exemptes de justificació. Això es farà a través d’un escrit a la Mesa del Parlament de les Illes Balears per part del Grup Parlamentari.
  • Aquesta mesura s’aplicarà als càrrecs de Podemos, independentment de si s’aprova o no la transacció ‘in voce’, i la diferència anirà destinada a entitats socials de les Illes Balears.
  • Es redactarà una Proposició No de Llei o la iniciativa pertinent si no s’accepta la transacció proposada al punt inicial, en la qual s’instarà a la modificació d’aquest punt de la Llei de Pressuposts.

A més, i com no pot ser d’una altra manera, volem recordar que a nivell intern de la nostra formació, tenim mesures de control i transparència, així com de limitació de sous i dietes.

Podemos Illes Balears volem deixar clar que el cobrament d’aquesta compensació està regulat per Llei des de fa anys, i que cap formació política havia plantejat des d’aleshores i fins ara la seva supressió, votant-la a favor any rere any als Pressupostos de la CAIB amb el següent redactat:

Article 16

Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i del personal eventual:

1. El règim d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i del personal eventual, amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei, és el següent:

a) Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de treball s’han de rescabalar per la quantia exacta, fins i tot en el cas de desplaçaments extrainsulars.  

b) El pagament d’aquestes despeses s’ha de fer amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.  

2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i el personal eventual que, en el moment del seu nomenament, resideixin a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.

La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000 euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats. La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s’ha d’adjuntar el certificat corresponent d’estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si s’escau, fora de les Illes Balears.  

En cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la indemnització. 

3. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i el personal eventual que siguin residents a les Illes Balears en el moment que siguin nomenats per ocupar un càrrec amb destinació fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin la residència a les Illes Balears, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la residència temporal fora de les Illes Balears. La quantia  d’aquesta indemnització per a l’any 2020 és de 30.000 euros anuals, i s’ha de percebre en les mateixes condicions que estableix l’apartat anterior.

La nostra formació va arribar el passat mes de juliol a conformar el Govern de les Illes Balears per primera vegada a la història. En arribar, ens vam trobar aquestes condicions o regles del joc ja establertes des de feia anys i aprovades en seu parlamentària any rere any. I amb aquestes condicions s’han conformat els equips de les conselleries del Govern.

Per últim doncs, i en relació a l’esmena proposada per Més per Menorca -i a la què han donat suport públicament Més per Mallorca, Ciutadans i El Pi-, volem remarcar a tothom que aquesta no qüestiona en cap cas el cobrament de la compensació o la seva quantia, sinó el fet que la cobrin només els càrrecs residents a la resta d’illes de les Baleares. En aquest sentit, des de Podemos Illes Balears considerem que pretendre fer aquesta diferenciació va en contra de la universalitat dels drets que la nostra formació defensa.