El Govern ha de posar en marxa l’oficina d’habitatge buit

La proposició no de llei que el Parlament ha aprovat avui i que presenta Mes per Mallorca planteja algunes de les mesures que ja s’han acordat entre Unidos Podemos i el govern de l’Estat en la negociació dels Pressuposts generals de l’Estat, com és que els ajuntaments puguin invertir en habitatge els seus superàvits o la modificació de la LAU que farà passar de 3 a 5 anys el termini dels lloguers, a més de les que Podem hem proposat a la Llei d’Habitatge, com el dret subjectiu o que els grans tenidors cedeixen els habitatges buits al parc públic i que són demandes de la PAH. El diputat Aitor Morrás ha defensat les nostres esmenes que s’han aprovat.

La negociació de pressuposts entre Unidos Podemos i el govern de l’Estat s’ha dirigit a ajudar els ajuntaments i d’aquí l’agraïment de les batlesses de Barcelona i Madrid, Ada Colau i Manuela Carmena, que consideren essencials modificacions en matèria d’habitatge com és l’acord perquè els ajuntaments puguin invertir en habitatge els seus superàvits o la modificació de la LAU que farà passar de 3 a 5 anys el termini dels lloguers.

L’acord, a més, posa l’atenció en les zones tensionades, que aquí a la Llei d’Habitatge hem denominat zones d’emergència habitacional i que són la ciutat de Palma i l’illa d’Eivissa.

Per a Podem, l’habitatge és un bé bàsic i tota la legislació d’aquí i l’estatal s’ha d’adreçar a afavorir que la gent pugui tenir un habitatge digne i no afavorir inversors que volen intentar obtenir beneficis d’un bé que és bàsic. Segons afirmen informes publicats aquests dies, la Llei de Lloguer vacacional està influint a pressionar a la baixa els inversors per deixar d’invertir aquí.
Molts factors influeixen en l’increment del preu de l’habitatge; s’està creant una bombolla, fins ara tots els poders públics del país han facilitat l’increment de preus i és ben hora que això es modifiqui i les polítiques públiques vagin adreçades a reduir-los. Per això, s’han de posar a disposició pública molts d’habitatges que sabem que estan buits, entre altres mesures.

Podem hem presentat tres esmenes que s’han aprovat a la proposició per desenvolupar el decret de mesures per afrontar l’emergència habitacional, dotar els ajuntaments per l’estudi de la situació de l’habitatge, regular les preus màxims d’Habitatge de protecció oficial i la creació del servei d’habitatge buit a totes les illes per mobilitzar habitatge buit i fomentar el lloguer de llarga durada:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar reglamentàriament el Decret Llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l’emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears i dels títols III i VIII de la Llei d’habitatge regulant els preus màxims d’HPO de forma que fomenti l’accés assequible a un habitatge adequat. PP i Ciutadans han votat en contra.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar d’ajudes econòmiques suficients als ajuntaments de les Illes Balears per tal que puguin fer un exhaustiu estudi sobre la situació de l’habitatge als seus municipis amb l’objectiu de conèixer, per exemple, quins habitatges estan llogats, els seus preus de lloguer o el nombre dels habitatges buits.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per tal de lluitar contra l’emergència d’habitatge que patim, dur a terme la contractació per a 2019 d’almenys 12 persones més, de les que el govern tingui ja previstes, per tal d’incrementar la plantilla de l’IBAVI i de la Direcció General d’Arquitectura amb l’objectiu de fer efectiva la creació del servei d’habitatge buit amb oficina a totes les illes per tal de contar a cada illa amb el personal suficient per poder mobilitzar habitatges buits al mercat anual i fomentar el lloguer de llarga durada. PP, Ciutadans i El Pi han votat en contra.

Així mateix, hem donat suport a la iniciativa que recull les nostres propostes per a protegir l’habitatge com un dret i facilitar el seu accés, que vàrem incorporar a la llei d’Habitatge a les illes i també a la negociació dels pressuposts generals de l’Estat:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva preocupació per l’increment dels preus del lloguer i les dificultats de bona part de la població per accedir a un habitatge digne i adequat.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca realitzada per agents de la societat civil, com la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, en defensa del dret a un habitatge digne i adequat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Espanyol a:
a) Realitzar una reforma immediata de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que contempli, com a mínim, els següents aspectes: eliminar el desnonament exprés, ampliar la durada ordinària de contractes de 3 a 5 anys i referenciar l’actualització de rendes a l’IPC.
b) Facultar i dotar d’instruments legals els municipis que pateixin increments desmesurats dels preus del lloguer per intervenir per impedir les rendes abusives.
c) Impulsar i donar suport a la creació d’un parc públic d’habitatge mitjançant la cessió obligatòria del parc d’habitatge desocupat de grans tenidors en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les seves normatives pròpies.
d) Fomentar els contractes de llarga durada, establint mesures de control de preus i dotant de seguretat contractual a ambdues parts, especialment amb criteris socials.
e) Aprovar en un breu termini de temps un nou marc legislatiu on el dret a l’habitatge tingui caràcter subjectiu. Que la ciutadania que quedi exclosa per raons socioeconòmiques d’aquest dret, el tingui garantit per l’administració competent, d’acord amb el que estableix la llei d’habitatge de les Illes Balears.
f) Revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMIs, per fomentar l’habitatge assequible i dotar a l’administració de majors recursos per desenvolupar les necessàries polítiques d’habitatge.
g) Estudiar la possible adaptació de les demandes recollides a la proposició de Llei d’Habitatge impulsada per la PAH el gener del 2018 al Congrés de Diputats, que encara no hagin estat ateses.