El Parlament reclamam uns jutjats de violència de gènere forts a les Illes

El Parlament ha aprovat per unanimitat una proposta conjunta de Podem, MES, Psib i Gent per Formentera en què reclamam la dotació suficient i estable en personal, mitjans i nombre de jutjats de violència de gènere a les Illes. És especialment greu la situació de precarietat del Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa i la del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma. Les Illes Balears es varen situar com la Comunitat Autònoma amb més víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones en el 2017, en registrar una taxa de 95,65% front als 66,65% de la mitjana nacional. La portaveu adjunta, Laura Camargo, n’ha defensat la proposició a la comissió d’Assumptes socials i drets humans.

En aquesta proposta, el Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya a dotar en el termini menor de temps possible el Jutjat número 1 de Palma amb una plantilla suficient i estable per poder desenvolupar les seves funcions i tasques amb total normalitat i diligència, de manera continuada.
Insta també el Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya a crear un Jutjat de Violència sobre la Dona número 3 de Palma, tal com ha sol·licitat el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
El Parlament insta el Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya a dotar i garantir l’estabilitat de la plantilla del Jutjat de Violència Sobre la Dona d’Eivissa, així com dels mitjans i materials necessaris per poder desenvolupar les seves funcions i tasques amb total normalitat i diligència, de manera continuada.
Insta el Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya a impulsar mesures incentivadores i fidelitzadores per les plantilles dels Jutjats Sobre la Dona de les Illes Balears, a efectes de garantir l’estabilitat de les plantilles.
A més, la Cambra insta el Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya a impulsar les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere referides a aprofundir en les mesures de formació específica en matèria de violència de gènere, així com en l’adquisició de coneixements en matèria de dret antidiscriminatori per part dels membres de la Carrera Judicial i Fiscal.

Des de l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere s’han creat 3 jutjats exclusius de violència contra la dona a les nostres Illes. Sense cap dubte, la creació d’aquests jutjats, dirigits a donar una resposta a l’actual demanda social de la violència sobre la dona i intensificar els mecanismes judicials de protecció de les víctimes de violència de gènere, són d’un valor inqüestionable. Ara bé, per tal que els jutjats de violència sobre la dona puguin funcionar correctament aquests necessiten la dotació i formació suficient dels professionals per actuar davant dels casos de violència de gènere. Malauradament, a les nostres illes tenim moltes mancances.

En els darrers temps, ens hem alarmat pel funcionament del Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa. El tràgic suïcidi de Sara Calleja l’onze de juliol del 2015, va ser l’expressió del resultat de no tramitar durant mesos les denúncies i la manca d’una resposta judicial efectiva. Una manca de resposta causada per la conflictivitat entre el personal, les baixes de funcionaris, entre elles la del jutge titular.
Mesos després, lluny d’haver-se millorat la situació el jutjat té dues places vacants sense cobrir i aquesta situació pot afectar a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles.
A la situació de precarietat del Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa, hem de sumar-li la del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma, que a principis d’abril va prendre la dràstica decisió de suspendre de manera temporal el torn de guàrdies davant la manca de funcionaris.
Segons la Sala del TSJIB aquesta era l’única solució viable i proporcionada amb la finalitat d’evitar un risc extraordinari de possibles disfuncions greus, en un dels dos únics jutjats de
violència existents en Palma.
Aquests fets varen ocasionar el posicionament del titular del Jutjat número 2 sobre la dona a Palma que va expressar la seva preocupació per les repercussions que tindria aquesta suspensió cap al jutjat que dirigeix.
Amb l’alarma social i els greuges generals, la Sala del Govern del TSJIB va acordar deixar sense efectes la suspensió del repartiment dels assumptes de guàrdia, restablint les guàrdies del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1. S’ha incorporat una funcionària de baixa i s’ha ampliat la plantilla amb una nova funcionària, ara bé la plantilla encara no està coberta en els deu llocs de feina necessaris.
Aquesta situació viscuda al Jutjat número 1 de Violència sobre la Dona de Palma ha deixat al descobert el dèficit de mitjans i de personal dels Jutjats de Violència cap a les Dones. Una manca de mitjans que la sala del TSJIB ha recordat al Govern d’Espanya, ja que la borsa d’interins du sense obrir-se des de 2011, i al manco, la meitat de la plantilla de l’oficina és interina, perquè no es cobreixen les vacants, i que malgrat les nombroses gestions i sol·licituds realitzades al Ministeri de Justícia, aquest dèficit de plantilla en el Jutjat número 1 de Palma fa mesos que està pendent de solució.

Les Illes Balears es varen situar com la Comunitat Autònoma amb més víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones en el 2017, en registrar una taxa de 95,65% front als 66,65% de la mitjana nacional, segons dades de l’Observatori contra la Violència de Gènere del Poder Judicial.
Els òrgans judicials amb competències en violència contra les dones en Balears comptabilitzaren el 2017 un total de 5412 denúncies per violència masclista, el que suposa més de catorze denúncies diàries. En comparació l’any 2016, Balears ha augmentat la taxa, registrant 93,3 dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones.
De les 5412 denúncies presentades l’any passat 5368 es formalitzaren per les mateixes víctimes. En 446 casos, les víctimes s’acolliren a dispensa a l’obligació de declarar que permet la llei quan el denunciat és cònjuge o es troba en situació anàloga. Pel que respecta a ordres de protecció, els jutjats de Balears varen computar l’any passat 906 peticions.
Tot això indica la càrrega de feina que tenen els Jutjats de Balears i explica la petició del TSJIB d’un nou Jutjat a Palma així com la necessitat de què el Ministeri de Justícia doti amb plantilla suficient al Jutjat número 1 que fins i tot va haver de suspendre un torn de guàrdia per treballar amb garanties.
La manca d’atenció per part dels Jutjats sobre la Dona a les dones denunciants i els seus fills i filles, també víctimes de la violència de gènere, és motiu de victimització secundària que es deriva de l’actuació i/o omissió dels jutjats, amb conseqüències nefastes de revictimització.