Austeritat i inacció caracteritzen les polítiques de Salut del Partit Popular

No ens agraden les polítiques d’austeritat del Partit Popular, ni la seva inacció, inactivitat, ineficàcia, inèrcia, immobilitat, passivitat, quietud davant les necessitats d’un país que clama acció. El Parlament ha debatut una moció del PP sobre política general del Govern en matèria de salut en què s’han aprovat les nostres esmenes conjuntes amb els partits del Pacte.

La diputada Marta Maicas ha defensat les nostres propostes conjuntes amb la resta de partits del Pacte als diferents punts de la moció del PP en matèria de salut que han tirat endavant.

1.- El Parlament insta el Govern balear a que no implanti mesures antifidelitzadores que dificultin l’arribada de professionals sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No s’ha aprovat.

Pensem que és un mantra constant de campanya electoral atorgar al català el títol de mesura antifidelitzadora. Va sortir per majoria en aquest parlament, i no per majoria absoluta, el reconeixement del català com a dret de l’usuari , tal com està establert en la constitució i en el nostre estatut d’autonomia; per al PP, sembla que les lleis estan per botar-se-le i per tant votam en contra.

2.- El Parlament insta el Govern a implantar mesures fidelitzadores efectives que facilitin l’arribada de professionals sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com ara l’equiparació del plus d’insularitat al de les Illes Canàries en aquesta legislatura. Aquest punt no s’ha aprovat.

Proposam una esmena de modificació: “El Parlament de les Illes Balears constata la implementació de mesures fidelitzadores als professionals sanitaris de l’Ibsalut“.

Ja s’han previst mesures com: la pujada salarial segons l’antiguitat, que ha començat aquest mes i les oposicions amb una convocatòria de 5.000 places, pensem que són bones mesures, ha valorat la diputada, encara que li he de recordar que augmentar el sou, que de per si ja és alt, no és la solució ni per al professional ni per a la sostenibilitat de la sanitat pública Balear. La fidelització parteix de l’administració amb unes condicions laborals dignes, com contractes de llarga duració amb uns horaris raonables però també parteix o hauria de partir del professional, com la d’introduir-se en la societat balear i la seva cultura, enriquint-la i compartint-la.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què, dins les mesures previstes en el Pla de Contingència d’Urgències Hospitalàries, inclogui la relació de llits en els hospitals i clíniques privades que puguin estar a disposició del Servei de Salut en els moments de repunt habitual i cíclic de patologies que puguis suposar augment d’ingressos hospitalaris que la sanitat pública no pugui assumir per manca de llits i que contribueix a la saturació de les urgències hospitalàries.

Plantejam una esmena de modificació que digui: “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a continuar treballant, dins l’Acord Marc amb les entitats sanitàries privades, les possibles contingències i necessitats assistencials, d’acord amb els principis de subsidiarietat respecte dels serveis públics i a l’optimització dels recursos”.

Ens estimaríem més que demanessin una relació de llits en els hospitals públics que estan tancats i que poden oferir-se en moments de repunt habitual.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar, en el termini de tres mesos, la normativa de segones visites. Aquest punt s’ha retirat.

La gestió de les segones visites als hospitals és una competència de gestió de cada hospital i la gestió de l’agenda la decideix la direcció de l’hospital amb cada servei i sempre es respecta les recomanacions que fan els professionals (urgència, preferent, preferència, etc). És evident la manca de metges gràcies a les polítiques de retallades i precarització. El diputat Serra ha estat conegut per condicionar el seu futur polític al del servei de radioteràpia i dilatar el temps.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar, en el termini d’un mes, la proposta per cobrir l’assistència sociosanitària en el Llevant de Mallorca.

Proposam una esmena de modificació: Suprimir “en el termini d’un mes”.

És un tema de planificació sanitària que requereix el seu temps. Els avenços en planificació sanitària a mig i llarg termini aquesta legislatura són molt notables; Pla Estratègic de la Conselleria de Salut, Pla d’infraestructures sanitàries, Pla de Cronicitat, Pla de Salut Mental. Tot això per avançar-nos a les necessitats de la població en matèria sanitària i fer del nostre sistema sanitari sostenible.

6.- El Parlament de les Illes Balears reconeix com efectiva la col·laboració sanitària publico-privada, com està essent la implantació de Radioteràpia a les Àrees de Salut d’Eivissa i Formentera i de Menorca, entre d’altres. Aquest punt no s’ha aprovat.

La diputada ha assenyalat que les condicions en què es va donar aquesta concessió va ser d’un 22% menys del que es va demanar, a això li diuen rebaixa temerària que per llei està prohibit, ha explicat. El Govern va adjudicar a la Clínica Juaneda de Mallorca la radioteràpia de l’hospital d’Eivissa, un contracte que es va adjudicar per 13,6 milions, molt per sota del preu de licitació, que era de 17,4 milions. Dubtam que es rebés un estudi tècnic favorable. Troben que hi haurà prou pressupost entre Menorca i Eivissa? Haurem de fer-nos càrrec, ha dit Maicas: ‘segrestar-lo com es diu jurídicament o rescatar-lo com tothom ho coneix’, ha afegit.
La donació d’Amancio Ortega anava destinada al servei públic de salut; per aquesta raó no es va destinar res a Eivissa i a Menorca, ‘aprofitaré per demanar a la consellera una compensació al menys’, ha afegit, a Eivissa en tenim algunes demandes’, ha conclòs.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar el Pla de Salut Mental en el termini d’un mes.

Proposam una esmena de modificació en què finalment hem aconseguit que s’aprovi perquè el termini sigui de 3 mesos. Podem duem molt temps reclamant aquest Pla de Salut Mental al qual la conselleria ha posat a la fi data de finalització, que serà abans del proper mes de juny.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar, en el termini d’un mes, l’explicació dels motius pels quals el sistema de gestió d’incidències del Servei de Salut OPTIMA, a 27 de novembre de 2017, registrava 14.973 incidències i peticions a HUSE, però un cop revisades per la Unitat de Supervisió i Control, només 375 han suposat penalització, proporció aquesta que no es dona a cap altre centre hospitalari.

Proposam una esmena de modificació: “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a presentar un informe sobre la gestió de les incidències del programa OPTIMA, de l’any 2017, de l’Hospital Universitari Son Espases”.

No tot seguit que s’obre una incidència es sanciona. Hi ha uns terminis en funció de la gravetat de l’avaria que té la concessió per resoldre i si els resol com és lògic no es sanciona.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a informar de les noves mesures adoptades davant l’augment del 36% d’atacs a personal sanitari a les Illes Balears en 2 anys.

Proposam una esmena de modificació: “El Parlament de les Illes Balears condemna enèrgicament les agressions al personal sanitari i insta a la Conselleria de Salut a continuar adoptant mesures i recursos per prevenir i disminuir-les”.

No és cert aquest increment. El nombre d’agressions a 2015 i a 2017 es mantenen estables. Tot i això hem seguint posant mesures. Hi ha una comissió de seguiment amb agents de l’autoritat com policies, timbres de seguretat ubicats per tot arreu, avís als ordinadors de manera que un company simplement pitjant a una pestanya avisa a tot el centre del perill, etc.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a reunir-se amb la Societat Balear d’Al·lergologia a fi d’explicar la implantació d’aquesta especialitat arran dels pressuposts generals de la CAIB aprovats per a l’any 2018.

Proposam una esmena de modificació: “El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria de Salut a continuar reunint-se amb la Societat Balear d’Al·lergologia així com qualsevol agent que persegueixi millorar la salut de la població”.

La conselleria ja s’ha reunit amb la societat d’Al·lergologia i ho seguirà fent. El PP ni convocava el Consell de Salut – ho va convocar 2 vegades en 4 anys- a més d’aturar i no potenciar cap comissió de participació en els centres sanitaris.

Donam suport als dos nous punts presentats per part del grup mixt, el que insta el Govern de les Illes Balears a incloure al Portal del pacient un sistema que permeti als pacients als quals se’ls hagi indicat la realització d’una consulta, prova o intervenció quirúrgica, que puguin, prèvia oportuna identificació, accedir a la informació personalitzada sobre l’espera prevista en el marc del seu procés assistencial. Aquesta informació haurà d’estar incorporada per a tots els pacients del IBSALUT; i el punt que insta el Govern de les Illes Balears a assegurar que cap persona malalta es quedi sense la medicació més adequada per raons econòmiques.