El Parlament aprova reclamar la compensació dels costos del transport interinsular de mercaderies

Hem votat a favor de la proposició de MES per Menorca sobre bonificació del transport interinsular de mercaderies que el Parlament ha aprovat.

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha defensat el nostre vot a favor de la proposició no de llei que ha tirat endavant els següents punts:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a incloure de forma explícita dins de les propostes per a un nou REIB la menció a la compensació dels costos del transport interinsular de mercaderies, tant per via aèria com marítima.

Esmena de substitució que ha proposat el Psib i que s’ha aprovat: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar de forma explícita en les propostes que hagi d’efectuar per al nou Règim Especial de les Illes Balears, la compensació de la totalitat dels costos del transport entre illes de mercaderies, tant per via aèria com marítima, i sense exclusions de cap matèria primera ni manufactura.

Punt 1 Bis que ha proposat el Psib: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a incorporar de forma explícita en el projecte de llei sobre el nou Règim Especial de les Illes Balears, la compensació de la totalitat dels costos del transport entre illes de mercaderies, tant per via aèria com marítima, i sense exclusions de cap matèria primera ni manufactura

2. Instar el Govern de les Illes Balears a reclamar davant del Govern de l’Estat, amb independència de les actuals negociacions sobre un nou REIB, el desplegament reglamentari de la compensació dels costos del transport interinsular de mercaderies, tant per via aèria com marítima, tal com preveu l’article 7 de la Llei 30/1998.

El Psib ha proposat l’esmena de Substitució al Punt 2 que s’ha aprovat: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat (amb independència de les actuals negociacions sobre un nou Règim Especial de les Illes Balears) a aprovar amb caràcter immediat, sense més dilació o demora i de manera consensuada amb el govern de les Illes Balears, un nou desplegament reglamentari (en substitució del Reial Decret 1034/1999 sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears) de la compensació
dels costos del transport entre illes de mercaderies, tant per via aèria com marítima, d’acord a allò que estableix l’article 7 de la Llei 30/1998.

3. Instar el Govern de les Illes Balears a estudiar la viabilitat de reclamar jurisdiccionalment per la inactivitat del Govern de l’Estat en matèria de compensació al transport interinsular de mercaderies, particularment, i de forma no excloent, per alguna d’aquestes dues vies:
– Contenciós-administrativa, per inactivitat de l’administració, prevista a l’article 25.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.
– Conflicte negatiu de competència davant del Tribunal Constitucional, previst a l’article 68 i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional.

La Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes Balears (REIB) estableix en el seu article 7.1 que “como medida correctora de los efectos de la insularidad en las Illes Balears, se establecerá una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, referida al año natural, para financiar un sistema de compensaciones que permita abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las Illes Balears y la península”.
Per tant, contempla tant el transport entre les illes i el continent com el transport entre illes.

El Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, sobre compensació de transport marítim i aeri de mercaderies, amb origen o destí a les Illes Balears, desenvolupa l’article 7 de la Llei. Aquest Reial decret dedica el seu article 2 al transport de mercaderies amb origen a les Illes i destí a altres territoris. L’article 3, es dedica a transport de mercaderies amb destí a les Illes i origen a altres territoris. Finalment, l’article 4 es dedica al transport interinsular. Però, sorprenentment, només contempla una compensació sobre el noliejament del transport de residus, ignorant qualsevol altra mercaderia.
D’altra banda, el juny de 2017 es va fer públic el document “Cap a un nou REIB. Proposta per al nou règim especial de les Illes Balears”, que incorpora les conclusions de les tasques dutes a terme pel grup de treball format pel Govern amb diverses entitats de la societat civil de les Illes Balears. Aquest document és la base amb la qual es van iniciar les negociacions amb el Govern de l’Estat, a partir de setembre de 2017. Tot i que, com és lògic, es recullen diverses reivindicacions per a la millora de REIB, el document no fa referència explícita a la manca de desenvolupament de les compensacions al transport interinsular de mercaderies, que ja està contemplat en el REIB actual.

En resum, tot i que la llei que aprovà el REIB contempla des de 1998 la compensació dels costos del transport marítim i aeri interinsular de mercaderies, a data d’avui aquestes compensacions ni s’han desenvolupat reglamentàriament ni tan sols es contemplen de forma explícita en les propostes per a la revisió d’aquest Règim.