Els i les diputades d’Eivissa, Menorca i Formentera podran participar telemàticament a comissions i meses del Parlament

El diputat Aitor Morrás ha defensat la proposició no de llei conjunta amb Mes per Menorca, Mes per Mallorca i Gent per Formentera relativa a participació telemàtica que s’ha aprovat per unanimitat a la comissió d’Assumptes institucionals i generals del Parlament i que permet la participació telemàtica voluntària dels i les diputades en comissions i meses, en el termini de sis mesos, durant el qual es faria una prova pilot i que estigui desplegat en el termini d’un any.

El diputat Aitor Morrás entén que no existeix cap dificultat de posar en marxa un sistema de videoconferència per a la compareixença dels i les diputades de les diferents illes. Valoram si volem de veres una institució que sigui àgil i eficient tenint en compte la realitat insular i les dificultats de trasllat i el temps que empren les diputades i diputats per assistir a reunions, que són molt importants, aquestes reunions però no la forma com s’assisteix, ha dit Morrás. Assistir és concórrer a una reunió, ha especificat. Quan visionam els actors d’una moció de censura són ells qui la fan en temps directe. El mateix pot passar amb l’assistència de diputats i diputades, encara que no hi siguin presents al mateix espai assisteixen en temps real a la reunió a través de la visualització en una pantalla. Basta certificar aquesta identitat i presència real a través de càmeres, ha considerat el diputat.

Si no es planteja com una solució real i necessària per als diputats i no som actuals, continuam amb actuacions del passat, ha afegit. Si volem una societat moderna i parlam d’innovar, volem canviar el model productiu de les illes, i els grups s’oposen a posar en marxa un sistema de videoconferència simple entre les illes, és per pensar-ho, ha acabat la seva intervenció.

A la proposició inical es proposava que el Parlament de les illes acordés:

  1. Interpretar l’article 18 del Reglament en el sentit que el terme ‘assistir’ inclou tant l’assistència física com la telemàtica.
  2. En conseqüència, es consiera vàlida l’assistència telemàtica a les sessions parlamentàries sempre que tècnicament sigui idònia per a la realització amb garanties de tots els aspectes de l’activitat parlamentària, específicament la participació en els debats i l’emissió de vot. D’acord amb l’article 85.3 del Reglament, la participació telemàtica al Ple només pot donar-se en els casos específicament previstos en la norma.
  3. Als efectes del punt anterior, s’implementarà el sistema per tal que els diputats electes a les circumscripcions de Menorca, d’Eivissa i de Formentera puguin participar telemàticament a les sessions de les comissions permanents del Parlament, així com a les reunions de les seves meses, des de les sales convenientment habilitades a les seus dels respectius consells insulars.
  4. Almenys una sala de la Seu del Parlament de les destinades a reunions de comissions s’habilitarà convenientment per a la participació telemàtica dels diputats que participin des de Menorca, Eivissa i Formentera.
  5. La participació telemàtica serà voluntària, i els diputats que ho desitgin podran participar presencialment a les reunions de les comissions persmanents.
  6. S’estableix un termini de sis mesos per a desplegar totalment el sistema de particpació telemàtica a les comissions permanents.

El Psib ha presentat una esmena a tots els punts per a la modificació de la PNL, que finalment s’ha transaccionat amb la presentada inicialment per la resta de partits del Pacte. Aquests són alguns punts importants de la transacció, la resta del contingut es manté:

De conformitat amb l’article 33 del reglament, s’acorda suggerir al president interpretar l’article 18 en el sentit que el terme ‘assistir’ inclogui tant l’assistència física com la telemàtica i només es consideraria vàlida la telemàtica quan sigui idònia per a la realització amb garanties de tots els aspectes de l’activitat parlamentària, només en reunions de comissions i meses i amb tres connexions remotes, a Eivissa, Menorca i Formentera.

Demanar a la mesa del Parlament que s’implementi el sistema de forma experimental. Dur a terme la prova pilot en un termini de sis mesos i que el sistema estigui desplegat en el termini d’un any.

Segons explica la proposició no de llei, el passat 11 de juliol del 2015, el Grup Parlamentari Més per Menorca va presentar una Proposició no de llei relativa a la participació telemàtica dels diputats i diputades a les comissions permanents del Parlament i que es va debatre l’11 de setembre del 2015.

Es va aprovar el següent: ‘El Parlament de les Illes Balears suggereix que, en el marc del procés de reforma del Reglament previst, s’abordi i reguli la participació telemàtica a les sessions parlamentàries, tant en ple o comissions, dels diputats i de les diputades de la cambra, a fi que puguin desenvolupar els drets i obligacions que el Reglament els atorga”.

Sembla que el resultat dels treballs de modificació del Reglament probablement no es materialitzaran encara. D’aquesta manera, s’està endarrerint de forma injustificada una solució que ha de suposar un estalvi econòmic per a les arques del Parlament i un estalvi de temps i energia derivat del desplaçament físic innecessari dels diputats i diputades de Menorca, Eivissa i Formentera. D’aquí la justificació d’aquesta proposició.