La riquesa dels grans hotelers no l’ha de subvencionar la gent treballadora

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha defensat el nostre vot en contra a la moció del PP relativa a política del govern en relació al model turístic, que el Parlament ha rebutjat. Volem xerrar dels problemes ‘reals’ que pateix el nostre model turístic; compartir la riquesa que genera al turisme.

‘La riquesa que creen els grans hotelers no ha d’estar subvencionada per la gent treballadora. Les infraestructures i la cura del nostre medi ambient no ha de ser sufragades amb els impostos de tots. I aquí trob un gran pas del PP- quan reconeix l’impost turístic- però lamentablement massa petit per a la nostra societat’, ha dit el diputat durant la seva intervenció.

Volem que clarament defensin l’impost turístic, no de reüll i implícitament. Aquesta societat a l’hora de votar ha de saber si vostès seguiran subvencionant indirectament al sector turístic’, els ha dit Jarabo.

‘Compartir la riquesa és acabar amb la cara B del turisme, amb la cara oculta d’un sector turístic que produeix precarietat en comptes de compartir la riquesa amb els seus treballadors i treballadores, amb la nostra gent’.

Cal un model turístic que pensi en la riquesa més enllà dels doblers, que sàpiga que els nostres principals recursos són la bellesa de la nostra naturalesa, que les platges i els boscos són l’essència mateixa de la nostra riquesa de tots i totes, també la millor garantia per als nostres fills i filles.

‘Aquests tres problemes no troben resposta en els seus retalls mal cosits, en els seus remeis potiners, perquè els manca diagnòstic, els manca independència de les patronals, els manca estimar aquesta terra, els manca dir prou davant l’egoisme d’uns pocs. En definitiva, els manca pensar en les majories, no en uns pocs, ‘to the many, not the few’, com diu el nostre referent Jeremy Corbyn’, ha acabat la seva intervenció.

Al PP els manca independència de les patronals; els manca estimar aquesta terra; els manca pensar en les majories, no en uns pocs

La moció del PP, que no s’ha aprovat, proposava:

1.-El Parlament de les Illes Balears constata la importància que té per al principal sector productiu de les Illes Balears l’adequada gestió dels interessos turístics per part de l’Administració Pública i que els darrers esdeveniments en el si de la Conselleria de Turisme no han proporcionat confiança al sector.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la modificació de la llei 8/2012, de Turisme, a fi que la zonificació proposada pels ajuntaments prevista en la llei es converteixi en vinculant i definitiva para als Consells Insulars a l’hora determinar les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la modificació del Reglament de la Comissió de Turisme Sostenible i la seva convocatòria per a la presentació de projectes amb càrrec a l’Impost de Turisme Sostenible a fi d’atorgar un major percentatge de vot i decisió als Ajuntaments de les Illes Balears representats en la Comissió per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que a les properes convocatòries per a la presentació de projectes amb càrrec a l’Impost de Turisme Sostenible hagin de ser aprovats un percentatge no inferior al 33% dels projectes presentats pels ajuntaments i que es corresponguin amb una limitació mínima del 33% de la recaptació de l’any anterior.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en les convocatòries sobre la destinació de l’impost turístic la possibilitat que els ajuntaments individualment i a través de la FELIB puguin presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial que s’ajustin al caràcter finalista de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a anul·lar l’acord del Consell de Govern a través del qual es transferia la competència en matèria de promoció turística als consells insulars, i a renegociar amb els propis consells insulars una millora de la dotació econòmica. El resultat de la renegociació no reduirà en cap cas la dotació econòmica acceptada pels consells insulars que ja són titulars de la competència.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la modificació de la llei 8/2012, de Turisme, als efectes d’eliminar el que es disposa per a la millora de la inversió per a la reconversió d’establiments turístics i prorrogar per un període de quatre anys més les condicions que establia originàriament la llei, donada la manca de projectes presentats des de que va tenir lloc la darrera modificació.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a confeccionar i executar, en un termini de tres mesos, un pla que fomenti la reconversió progressiva del sector del lloguer de vehicles (Rent a Car) a fi d’implantar i incorporar a les seves flotes un major nombre de vehicles impulsats per energia elèctrica.