Reconeixem la tasca de les entitats socials de les Illes

La diputada Marta Maicas ha defensat el nostre compromís amb el tercer sector social amb la Llei que fa una passa més amb el consens de tots els grups a la cambra. En Balears hi ha unes 70 entitats del tercer sector amb més de 3.000 treballadors i 20.000 usuaris.

Avui, el Tercer Sector fa una passsa amb la tramitació d’aquesta llei que ofereix identitat, estabilitat i garanties a les nostres entitats socials donat el suport i el reconeixement a la seva tasca al llarg del temps. La llei preveu una col·laboració preferent sobre altres entitats privades. En Balears hi ha unes 70 entitats del tercer sector amb més de 3.000 treballadors i 20.000 usuaris.

A més de recolzar-les es pretén reforçar-les impulsant des de les institucions la participació social en contínua coordinació amb l’administració, impulsar la col·laboració i la cooperació de les organitzacions entre si i el sector públic. De manera que es pugui crear un teixit social extens atenent al major nombre possible de necessitats sense que per això l’administració pública deixi d’assumir les seves obligacions per aconseguir un estat de benestar a l’altura de les necessitats.

El Tercer Sector està integrat per moltes organitzacions, que a més d’atendre donen ocupació a centenars de persones. És per això necessari establir els tipus d’empreses i contractacions. I volem destacar l’article 4 que fa referència a entitats del tercer sector que atenen la inclusió sociolaboral:

“S’inclouràn en aquest àmbit als centres especials d’ocupació sense afany de lucre d’imprescindibilitat social. A l’efecte d’aquestaLlei, és consideren centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social aquells que no tinguin ànim de lucre, que es consagrin exclusivament en objectiu i finalitat a la integració laboral i social de les persones amb discapacitat i que compleixin, com a mínim, amb dos dels següents requisits:
a) Que com a mínim el 70% de les persones amb discapacitat que integrin la plantilla del mateix siguin persones amb discapacitat i amb majors necessitats de suport inclosos en algun dels següents col·lectius: Persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33%.
Persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65%.
b) Que un mínim del 75% de les persones amb discapacitat que integrin la plantilla estiguin contractats en la modalitat indefinida. No és tindrà en compte en el còmput de la plantilla als treballadors amb contracte per a la formació i l’aprenentatge.
c) Que el centre especial d’ocupació sigui un mitjà per a la inclusió del major nombre de persones a l’empresa ordinària, mitjançant la prestació de serveis d’itinerari d’inserció sociolaboral. Per això el centre especial d’ocupació haurà de prestar accions de treball amb suport en empresa ordinària a un nombre mínim de persones amb discapacitat equivalent al 30% de la seva plantilla.

Unes altres actuacions que recull aquesta futura llei del tercer sector i que mereixen ser destacades són:
La millor participació, la col·laboració en la provisió de serveis de responsabilitat pública per al disseny, avaluació i millores dels serveis públics. D’altra banda, l’assumpció d’unes qualitats i condicions de les organitzacions del tercer sector. A més de recollir en una disposició addicional la modificacion de la llei de subvencions per establir el pagament anticipat de manera que no seria necessari haver d’estar justificant-lo posant el risc que no ho acceptin des dels serveis jurídics o intervenció.