Per la dignificació de l’esport base

El diputat Salvador Aguilera ha defensat la llei que s’ha aprovat amb consens i que ha acordat un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base consensuat amb el sector en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

El diputat Salvador Aguilera ha destacat com és obvia la necessitat de donar una solució en l’àmbit estatal ara a un problema o una distorsió que s’està donant i que aquest Parlament pot traslladar aquesta qüestió al lloc que li correspon per tal de promoure la modificació d’aquesta llei de suport als emprenedors. Per tant, ha dit, els grups amb representació al Congrés, s’haurien de mobilitzar i demanar que es recolzi aquesta proposta de dignificació de l’esport base amb la necessitat d’una regulació específica en material laboral i fiscal de l’esport base per donar resposta a la realitat existent.

El diputat ha recordat com la sol·licitud a estatal ja es va fer arribar en l’anterior legislatura i no va prosperar. Ara per ara, denuncia Aguilera, el PP i Ciutadans estan bloquejant desenes d’iniciatives que s’haurien de debatre, però que a ells no els interessa. Esperam que no es faci el mateix amb aquesta iniciativa si prospera.

Sobre l’aspecte laboral i l’aspecte fiscal, consideram necessari que es controli la qualificació de les persones que estan fent feina a l’esport base. Calen persones que tinguin la formació pertinent per dur a terme aquesta tasca tan important. No qualsevol pot ser entrenador de futbol, i hi ha molts d’altres esports que necessiten titulacions, formació específica, anys d’experiència,  per poder dur a terme d’entrenadors o altres figures que són necessàries dins de l’esport base, ha demandat Aguilera.

I ha destacat les condicions laborals, la precarietat laboral, els contractes d’unes hores, la tributació, el pagament d’impostos que calen d’una regulació específica per a la seva dignificació.

La llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització ha quedat modificada en els següents termes:

a) En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, el Consell Superior d’Esports i les Comunitats Autònomes, amb participació de les Federacions Esportives Nacionals i Autonòmiques, i el teixit associatiu del sector, acordaran un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

b) Aquest Pla de Suport Econòmic i Millora de l’Esport Base contindrà i proposarà les alternatives necessàries per regular convenientment i d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la consolidada xarxa de voluntariat en l’esport, que realitzen una labor altruista i la compensació econòmica que reben per les despeses que els ocasiona l’activitat desenvolupada, de cap manera es poden considerar com a salari. L’esmentat pla també haurà de contemplar la formació específica adequada dels voluntaris per a poder desenvolupar les seves tasques.

c) Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa de seguretat social a l’efecte que les quantitats pagades en compensació per les despeses en què incorrin els voluntaris en els clubs de base no tinguin la consideració de salari. A aquests efectes, la normativa de seguretat social determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris i als que es pugui adjudicar una presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova en contrari. Dirigir a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en les seves actuacions apliquin aquests criteris.

d) El Govern impulsarà un règim especial i els canvis normatius en matèria fiscal -impost de societats i IVA– necessaris per trobar l’equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les entitats esportives de base i les característiques d’entitats gestionades en molts casos amb pocs recursos i treball voluntari.

Segons la llei, fins al moment en què s’aprovin les mesures contemplades queda en suspens el pla d’inspeccions massives a l’esport base. Per a Aguilera, potser tenim un problema molt més important damunt de la taula i el govern no vol fer res al respecte: que és fiscalitzar a les grans empreses, lobbys, clubs esportius, etc per perseguir les infraccions molts greus que presumptament s’estan produint en matèria fiscal i laboral.
Mentrestant, ha considerat, es marca com a objectiu pressionar o anar en contra del petit treballador/a, empresa o en aquest cas l’esport base. I ha destacat com no es pot obviar que els grans clubs esportius, especialment el futbol, han endeutat alguns clubs; deutes i salaris milionàries, deutes amb la fiscalia i la Seguretat Social, etc.