Per la millora de la xarxa de transport públic

El PP segueix sense reconèixer els errors de planificació i les negligències en la construcció del metro de Palma i les conseqüències en la mobilitat per als ciutadans de les Illes. Podem demanam que s’implanti la línia de bus llançadora gratuïta a Son Espases que vam aprovar a Cort, crear els informes i estudis per analitzar la possible creació de línies de tramvia per connectar els principals nuclis urbans amb els aeroports de Palma, Eivissa i Mao; incrementar el nombre de vehicles i freqüències de la xarxa pública de transport de trens i autobusos, i incorporar al pla sectorial de mobilitat la realització d’aparcaments dissuasoris i intermodals als afores dels centres urbans. El PP no ha acceptat cap de les nostres propostes. La moció dels populars no ha rebut el suport suficient per a aprovar-se.

El portaveu de Podem, Alberto Jarabo, ha defensat les nostres esmenes a la moció ‘extremadament demagògica’ que ha presentat el PP sobre la política del govern en matèria de transport públic ja que reclama que el metro arribi al Parc Bit o a Son Espases sense que hi hagi una assumpció de responsabilitats per les negligències en la construcció i la planificació, que el PP hauria de fer, i ha recordat quan les inundacions del metro obriren els informatius, han de reconèixer que el transport públic no pot ser deficient perquè tots els grups polítics en el futur reconeguin la necessitat d’ampliar les xarxes de transport públic de qualitat i ‘no amb aspiració d’omplir butxaques com havia fet el PP’, ha criticat.

Les esmenes que hem presentat són, la modificació del punt 1 amb el següent redactat, que el PP no ha acceptat:
“1.El Parlament de les Illes Balears insta el PP balear a reconèixer els errors de planificació en la construcció del metro de Palma, que van suposar que Son Espases es quedés sense aturada al seu moment.

Proposam afegir un nou punt amb el següent redactat, que el PP no ha acceptat:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la implantació d’una línia de bus llançadora gratuïta des de l’estació intermodal de Palma fins a l’hospital de Son Espases, tal com va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Palma en el mes de maig de 2017.”

Proposam afegir un nou punt amb el següent redactat. El PP no l’ha acceptat:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar al pla sectorial de mobilitat la realització d’aparcaments dissuasoris i intermodals als afores dels centres urbans.”

Proposam afegir un nou punt amb el següent redactat. El PP no l’ha acceptat:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el nombre de vehicles de la nostra xarxa pública de transport, trens i busos, així com a augmentar les seves freqüències diürnes i implantar freqüències nocturnes al servei de tren.”

Proposam afegir un nou punt amb el següent redactat, que el PP no ha acceptat::
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear els informes i estudis necessaris per analitzar la possible creació de línies de tramvia per connectar els principals nuclis urbans amb els aeroports de Palma, Eivissa i Mao.”

La iniciativa del PP ha proposat i que el Parlament no ha aprovat és:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la tramitació i execució de l’ampliació de la línia de metro en superfície de la Universitat de les Illes Balears fins al Parc BIT i l’Hospital de Son Espases.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, en aplicació de la Llei 16/2001 d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, a la convocatòria urgent de la Conferència Sectorial de Carreteres per tal de coordinar amb els Consells Insulars l’execució de les infraestructures de carreteres imprescindibles a Mallorca, Menorca i Eivissa per tal de millorar la saturació i embussos diaris i, especialment, els que afecten als accessos a Palma i als accessos a l’aeroport de Palma.
3.- El Parlament de les Illes Balears constata que les freqüències de l’AEROTIB per a l’estiu 2018 han estat objecte d’una reducció molt significativa, confirmant el fracàs d’aquest servei amb una mitjana de menys de 10 usuaris/turistes per bus.
4.- El Parlament de les Illes Balears constata la incompetència del Govern de les Illes Balears en la licitació dels nous projectes de concessions de transport regular per carretera, el retard del qual, en prop de sis mesos, generarà greus i importants problemes en la posada en marxa exigida, legalment, per al proper 1 de gener de 2019.
5.- El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment del Govern de les Illes Balears en relació als terminis prevists per a la seva execució, en l’apartat 8.1 del Pla Insular de Transport Regular per Carretera de Mallorca, publicat en el BOIB de 2 de setembre de 2017.
6.- El Parlament de les Illes Balears constata i manifesta el seu rebuig pel fet que el Govern no compleixi amb els processos de transparència i participació, donant accés a documents (com l’avanç del Pla Director Sectorial de Mobilitat entre d’altres) a determinades entitats i negant-lo a la resta de ciutadans i, en general, als Grups Parlamentaris havent incomplert la Moció RGE núm. 7015/2017 presentada pel PI-Proposta per les Illes, que fou aprovada i publicada en el BOPIB de 7 de juliol de 2017 que l’instava a aprovar en un termini de 9 mesos la modificació del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears.