Reclamam més inversió en educació en l’etapa 0-3

La portaveu adjunta, Laura Camargo, ha registrat la moció per a la millora de les polítiques per a l’educació en l’etapa 0-3 anys a Balears, que es debatrà al Parlament al proper ple del 22 de maig. Demanam un augment de la inversió per a la xarxa d’escoletes públiques; ajudes de beques menjador; que s’augmenti el nombre de persones que en el Pla d’atenció primerenca han d’atendre als nins i nines amb necessitats especials i demanam al govern de M.Rajoy que faci una aposta clara en aquesta etapa educativa i que en les Illes aporti als pressuposts com a mínim 6 milions d’euros que serien necessaris per poder obrir 1.000 noves places educatives. A més, reclamam que després de 7 anys tancada s’obri l’escoleta de Can Nebot a Eivissa.

L’educació en l’etapa 0-3 anys és fonamental per al desenvolupament de l’individu, tal com han assenyalat estudis recents d’UNICEF i de Save the Children. En aquesta etapa es conformen la personalitat i les capacitats cognitives fonamentals dels infants. Com també passa amb altres etapes educatives, Podem consideram que a Balears no és molt el que s’està invertint encara en educació de l’etapa 0-3 anys. Segons assegura la portaveu adjunta de Podem, Laura Camargo, tenim dèficits d’escoletes públiques per als nostres nins i nines mentre hi ha una xarxa sense regular en la qual al manco existeixen 170 guarderies que no compleixen els requisits mínims.

Per tot això, des de Podem hem presentat aquesta moció que es debatrà al Parlament al ple del 22 de maig perquè la inversió de la conselleria d’Educació sigui molt més elevada. ‘Cada any rebem milions de turistes que deixen moltíssims de doblers i volem que vagin a millorar aquesta etapa, com altres etapes d’educació que Podem hem demanat moltes vegades’, ha reclamat Camargo. Demanam un augment de la inversió per a la xarxa d’escoletes públiques; ajudes de beques menjador; que s’augmenti el nombre de persones que en el Pla d’atenció primerenca han d’atendre als nins i nines amb necessitats especials i demanam al govern de M.Rajoy que faci una aposta clara en aquesta etapa educativa i que també inverteixi en les comunitats autònomes i que en les Illes que faci una pujada de 6 milions d’euros que serien necessaris per poder obrir 1.000 noves places educatives, ha considerat la diputada. A més, reclamam que d’una vegada per totes, després de 7 anys tancada, es faci una coordinació interinstitucional perquè l’escoleta de Can Nebot de Sant Josep a Eivissa s’obri i pugui acollir tants de nins i nines que l’estan esperant.

Els punts de la moció que hem registrat són:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a consignar una partida suficient als Pressuposts Generals de l’Estat de 2018 per a poder iniciar un programa específic d’ajudes a la creació i consolidació de places d’educació infantil de 0 a 3 anys que signifiquin per a les Illes Balears un mínim de 1.000 noves places mitjançant una aportació mínima de 6 milions d’euros.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a obrir l’Escoleta de Can Nebot a l’inici del vinent curs escolar 2018-2019.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estableixi per al curs 2017-18 un mòdul de 5.000 € per aula (10% dels costos totals del funcionament d’una aula) a la convocatòria de sosteniment de la xarxa d’escoletes públiques.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estableixi per al curs 2018-19 un mòdul de 7.500€/aula (15% dels costos totals del funcionament d’una aula) a la convocatòria de sosteniment de la xarxa d’escoletes públiques. Aquesta convocatòria haurà de ser convocada abans del mes d’abril de 2019.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el mòdul de sosteniment de centre en un 5% en el cas d’aquelles unitats que disposen de servei de menjador, a excepció de les unitats de lactants.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la convocatòria ordinària d’ajuts individuals de menjador pel curs 2018-19 els infants 0-3 escolaritzats en els centres públics.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la convocatòria d’ajudes als ajuntaments del curs 2018-19 la compensació del 50% de les ajudes individuals que els titulars dels centres públics hagin concedit a les famílies dels alumnes fins a un màxim de 500€ per alumne.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar ajuts individuals per a escolarització al curs 2018-19 a centres d’educació infantil per a infants en situació econòmica vulnerable.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar els Equips d’Atenció Primerenca pel curs 2018-19 fins a assolir un total de 84 professionals amb el següent criteri objectiu:
Orientadors/orientadores educatius:
• 1h setmanal/ aula d’escola infantil pública
• 45′ setmanal/ aula centre d’educació infantil
• 1 h setmanal/ centre no autoritzat
Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o d’Audició i Llenguatge:
• 2,5h setmanal/aula d’escola infantil pública
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar i reunir abans de final de juny de 2018 la Comissió de Planificació i la de Comissió de Coordinació Educativa previstes a l’article 15 i següents que estableix el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques. A la Comissió de Planificació s’informarà sobre la proposta de mapa escolar elaborat per la directora de l’IEPI i previst a la disposició addicional quarta del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil. També s’hi exposarà el Pla Biennal d’Actuació per a l’Educació de la Primera Infància, previst a l’article 10 d’aquest decret.