Regeneració democràtica, agenda social, habitatge, educació, sanitat, turisme i medi ambient són les nostres propostes per a la gent

El Parlament ha debatut les nostres 24 resolucions que emanen del debat de política general de la setmana passada. És un debat propositiu per millorar la situació dels nostres ciutadans i ciutadanes. Desenvolupar els reglaments de la Llei d’Habitatge i el servei d’habitatge buit; reduir les llistes d’espera; incrementar la Renda social garantida; obrir nous centres, reduir els barracons fins al 70%, invertir més de 1.000 milions d’euros en educació amb especial atenció a l’etapa 0-3; una Oficina anticorrupció independent; acabar d’una vegada per totes amb l’urbanisme a la carta; solucionar els vessaments d’aigües residuals; limitar els megracreuers; prioritzar el transport públic; agilitar les subvencions per al sector agrari; invertir els doblers del Pacte contra les Violències Masclistes en prevenció i atenció a les víctimes i els seus infants… són algunes de les nostres propostes.

Les 24 propostes que hem debatut al Parlament per tal de consolidar la transformació i el canvi que hem dut a les illes han estat:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar la comercialització de l’energia com a principal tasca de l’Institut de l’Energia de les Illes Balears per tal de lluitar amb l’oligopoli energètic existent, democratitzar l’energia a la nostra comunitat autònoma garantint el proveïment d’energia més barata per lluitar contra la pobresa energètica. La proposta s’ha aprovat amb una transacció i ha quedat: El Parlament insta el Govern a prioritzar entre d’altres la comercialització de l’energia mitjançant l’Institut d’Energia de les Illes Balears per tal de democratitzar aquesta a les illes garantint el proveïment d’energia més barata per lluitar contra la pobresa energètica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar la totalitat del desenvolupament reglamentari de la Llei d’Habitatge abans que acabi aquesta legislatura amb l’objectiu de fer efectiu el dret d’accés a l’habitatge. No s’ha aprovat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, al desenvolupament efectiu, amb presència a totes les Illes, del Servei d’Habitatge Buit previst a la Llei d’Habitatge amb oficines i dotació de personal suficient per a afavorir, a cada territori, la mobilització d’habitatges buits de forma constant. Començant, aquesta mobilització, invertint el pressupost previst per a emergència social en matèria d’habitatge per a l’any 2018 per tal de donar suport als territoris que més problemes pateixen d’accés a l’habitatge. Aprovada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a retirar el recurs d’inconstitucionalitat de la Llei 9/2017 de regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals i a derogar la llei que declara la tauromàquia com a Patrimoni Cultural Immaterial a l’Estat espanyol. Aprovada.

5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’una Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció amb tota l’autonomia i independència que el nostre ordenament jurídic permeti. Aprovada.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a intensificar la desprivatització dels serveis externalitzats i els no sanitaris dels hospitals de les Illes Balears. Aprovada.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar reduint les llistes d’espera augmentant l’eficiència de l’ús dels recursos propis, desenvolupant una normativa sobre incompatibilitats i augmentat el nombre de professionals necessaris. No s’ha aprovat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar la quantia per hom de la Renda Social Garantida, com a una passa més per avançar cap a una futura Renda Bàsica. No s’ha aprovat.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar per la millora en l’atenció de la Salut Mental amb un pla integral acompanyat dels serveis i professionals necessaris per dur-ho a terme. Aprovada.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar l’Estatut de l’artista, aprovat al Congrés dels Diputats per unanimitat, en l’àmbit de les competències de la nostra comunitat amb l’objectiu de pal·liar l’actual precarietat laboral dins el sector cultural. Aprovada.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir incrementant la inversió en recerca per tal d’arribar a la mitjana estatal i a seguir treballant per crear les estructures necessàries perquè aquesta pujada de la inversió sigui eficient i es millori substancialment l’agilitat administrativa. Aprovada.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar per accelerar el ritme de construcció i obertura de nous centres educatius i fer complir l’acord sobre reducció de barracons fins al 70% el 2019. Aprovada.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar prioritzant la inversió en l’escola i la universitat públiques, amb especial atenció a l’etapa 0-3 anys, i arribant a un pressupost de més de 1000M d’euros per a la Conselleria d’Educació en el següent exercici pressupostari. Aprovada.

14. El Parlament de les Illes Balears exigeix el Govern de les Illes Balears a impulsar i fomentar polítiques amb l’objectiu d’acabar d’una vegada per totes amb l’urbanisme a la carta, sense atorgar privilegis a interessos particulars que vagin en contra de l’interès general i la protecció del medi ambient i el territori. No s’ha aprovat.

15. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar impulsant i promovent la Reserva de la Biosfera de Menorca, com a referent a les Illes en matèria de sostenibilitat. I concretament, instam a aportar anualment finançament per a actuacions de la Reserva de Biosfera, especialment les previstes al Pla d’Acció. Aprovada.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar simplificant els tràmits de les ajudes i subvencions del sector agrari, a notificar les concessions directament als pagesos i pageses i agilitzar el seu pagament per fer viable el seu desenvolupament. Aprovada.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a invertir els diners corresponents del Pacte contra la Violència de Gènere a reforçar la prevenció de les violències masclistes entre el jovent, a atendre amb més mitjans a les víctimes i els seus infants i a continuar desenvolupant les actuacions en inspecció de treball per evitar discriminacions i prevenir riscos des de la perspectiva de gènere. Aprovada.

18. El Parlament de les Illes Balears insta a totes les Administracions Públiques implicades (Govern d’Espanya, Govern de les Illes Balears i Ajuntaments) a solucionar els vessaments d’aigües residuals tant a la mar com a finques rústiques quan hi ha pluges intenses, mitjançant inversions en infraestructures hidràuliques. Aprovada.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar amb les pimes per a la progressiva implementació de la indústria 4.0. i a seguir desenvolupant amb més intensitat els instruments legislatius i d’inversió pública eficient per a la diversificació del nostre model econòmic amb especial accent en els sectors industrials, agrari, de la recerca, de les tecnologies de la informació i de la creació i les indústries culturals. Aprovada.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb l’Autoritat Portuària l’establiment d’un màxim de 3 megacreuers alhora al Port de Palma i 1 megacreuer a la resta dels principals ports de les Illes. No s’ha aprovat.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, Consells Insulars i Ajuntaments a fer dels Serveis Socials un veritable instrument per a l’atenció a les noves demandes socials agilitzant processos, coordinant els diferents serveis d’atenció social (habitatge, educació, sanitat, transport, polítiques fiscals …), formació als professionals, dotant els ajuntaments dels recursos necessaris per a programes de prevenció. Aprovada.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a cercar la majoria necessària al Congrés dels Diputats per derogar les dues reformes laborals que han precaritzat el nostre mercat laboral i que han suposat un atac frontal als drets de les classes treballadores a la nostra comunitat autònoma. Aprovada.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment del transport públic i promoure campanyes d’informació i conscienciació sobre l’escalfament global i la importància de reduir el consum energètic i l’ús del cotxe privat. Aprovada.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar una inversió que no baixi dels 3 milions d’euros dels seus pressuposts per al 2019 per tal de començar la transició energètica a la nostra comunitat en matèria de renovables en els àmbits de la seva competència.  S’ha aprovat amb una transacció: eliminar ‘en matèria de renovables’. Aprovada.