Seguim fent passes per a la protecció del nostre medi ambient

Avui hem aprovat una modificació necessària de la llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears per adaptar-la a la normativa bàsica estatal, a la normativa europea i acomplint i corregint i acomplir l’acord per corregir el recurs d’inconstitucionalitat del govern estatal. Així ho ha valorat el diputat David Martínez durant la seva intervenció al ple del Parlament.

Avui hem aprovat una modificació de la Llei 12/2016, d’avaluació d’impacte ambiental, de caràcter molt tècnic, per incloure alguns aspectes pendents de transposar de la Directiva Europea 2014/52, que va entrar en vigor el 15 de maig de 2017, i del que tots els grups parlamentaris estem a favor.

Havien quedat alguns aspectes pendents de transposició a l’espera que l’Estat espanyol ho fes a la legislació bàsica. A causa de la demora de l’estat espanyol en fer aquesta transposició, es fa aquesta adaptació de la Llei balear a la Directiva.

També s’han solucionat els articles que havien estat objecte de qüestionament d’inconstitucionalitat, segons acord de la Comissió bilateral Administració General de l’Estat y la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicat el BOIB de 22 de juny de 2017. Aquest acord deia que s’havien d’aplicar íntegrament els annexes de la Llei bàsica estatal 21/2013. A més, s’han modificat els artícles 9.426.2 i 33.1a) per solucionar els problemes d’inconstitucionalitat que varen ser anul·lats per la Sentència del Tribunal Constitucional 109/2017 de 21 de setembre. S’han modificat altres articles per solucionar dubtes i aclarir conceptes i procediments (Art. 3, 7, 11, 14, 15, 17, 21, 25, 32).

Nova disposició addicional per a tenir en compte en les avaluacions d’impacte ambiental la vulnerabilitat dels projectes enfront d’accidents greus o catàstrofes i el risc, amb una avaluació de riscos i s’han fet modificacions als Annexos 1 i 2. A les disposicions finals s’ha modificat la Llei 11/1998 sobre les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quedant exemptes del seu pagament els documents d’abastament i les tramitacions de les administracions públiques territorials. També es modifica en la Disposició final  la Llei 5/2005, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les IB, en concret, l’article 39, aclarint les lleis de referència dels estudis de repercussions de plans, programes i projectes que no tenen relació directa amb la gestió d’un espai natural de la Xarxa Natura 2000 i una nova disposició addicional sexta prohibint els party boats als espais de rellevància ambiental marins amb continuïtat ecològica.

Hem mantingut el nostre vot contrari a l’esmena que va presentar el PSIB sobre l’aprofitament dels aparcaments d’ús públic en superfície per a la generació d’energies renovables.
Segons ha explicat Martínez, no entenem per què es presenta una esmena a la modificació de la llei d’impacte ambiental sobre un tema, la promoció de les energies renovables, i amb una mesura que ja es contempla a la Llei de Canvi Climàtic i que es preveu aprovar en uns mesos. Quant al text en concret, no ens agrada el seu contingut, i així es va debatre a ponència, al deixar obertes actuacions per posar plaques fotovoltaiques en places d’estacionament en aparcaments d’ús públic en sòl urbà, creant una exoneració a les normes urbanístiques i no computant ni en ocupació, edificabilitat o distància a llindars, i que pot ser molt perillós i no es té clar les conseqüències pràctiques d’aprovar aquesta mesura.
Tot i que estem a favor en el fons de la proposta, no ens agrada el redactat, i davant els dubtes i reticències que tenim, hem votat en contra a la disposició addicional única en l’articulat.

Per concloure, avui hem aprovat una modificació necessària de la llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears en adaptació a la normativa bàsica estatal, a la normativa europea i acomplint i corregint i acomplir l’acord per corregir el recurs d’inconstitucionalitat del govern estatal.