Tot el nostre suport als i les treballadores de Cas Serres

L’Hospital Residència Assistida Cas Serres ha de continuar tenint íntegrament l’autorització de funcionament d’hospital. Per aquest motiu, el diputat Aitor Morrás ha defensat un nou punt a la moció del PP que s’ha aprovat perquè es compleixi la Proposició de Llei que hem presentat al Parlament per excepcionar Cas Serres i així pugui mantenir l’autorització d’Hospital, i que es debati en aquest ple no més tard de juny de 2018.

Hem presentat dues esmenes a la moció del PP que són:

Es modifica el punt 1, queda redactat de la següent manera, que no s’ha acceptat:
«1. El Parlament de les Illes Balears, atès l’històric de precedents administratius de concessions d’acreditacions d’hospital al HRACS, insta el Govern de les Illes Balears a la suspensió d’ofici de la Resolució de la Directora General d’Acreditació Docència i Recerca en Salut, de 2 de març del 2018, que declara l’extinció de l’autorització de funcionament de l’Hospital Residencia Assistida de Cas Serres d’Eivissa com Centre Hospitalari, la denegació de la seva renovació i la baixa corresponent en el Registre de Centres Sanitaris.»

Es proposa un nou punt amb el següent redactat que s’ha acceptat i aprovat:
«5. El parlament de les Illes Balears acorda que la Proposició de Llei de RGE núm. 3676/2018 presentada per urgència pel Grup Parlamentari Podem es tramiti amb la màxima celeritat possible en tots els tràmits parlamentaris, inclosa la Comissió de Salut, per tal que estigui en disposició de ser-hi debatuda al ple no més tard de juny de 2018.»

Hem presentat conjuntament amb PSIB i MES una esmena de modificació al punt 2, que no s’ha acceptat:
2.- Sense perjudici d’allò que pugui resultar de la tramitació de la Proposició de Llei RGE núm.3676/18, relativa a Modificació Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari PODEM, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar amb urgència les modificacions normatives necessàries que eliminin les traves que impedeixen el funcionament com hospital autoritzat de centres com l’Hospital Residència Assistida Cas Serres.

Des del Parlament Podem agraïm, reconeixem i volem situar en el lloc que es mereix la mobilització de la plataforma de suport a l’Hospital Residència Assistida Cas Serres i la de les treballadores i treballadors.

La moció del Partit Popular demana:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears o bé a la retirada o bé a la suspensió d´ofici de la Resolució de la Directora General d’Acreditació Docència i Recerca en Salut, de 2 de març del 2018, que declara l´extinció de l’autorització de funcionament de l´Hospital Residencia Assistida de Cas Serres d´Eivissa com Centre Hospitalari, la denegació de la seva renovació i la baixa corresponent en el Registre de Centres Sanitaris.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a emetre Ordre, amb caràcter urgent, de modificació dels requisits tècnics i del procediment d´autorització per a Centres Hospitalaris, que eximeixi l´Hospital Residencia Assistida de Cas Serres d´Eivissa d’aquells requisits que impedeixin l’activitat com a centre hospitalari, aconseguint, d’aquesta manera, la regularització de forma immediata i sens perjudici que, en el tràmit d’esmenes, es pugui incorporar, si pertoca, a la Proposició de Llei presentada pel Grup Parlamentari PODEM en el mateix sentit amb la redacció que convingui per tal que tingui caràcter retroactiu.
3.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a l’ activitat de l´Hospital Residencia Assistida de Cas Serres i a les seves treballadores i treballadors per la seva feina diària i per l’oposició a la Resolució descrita.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dialogar i a planificar amb el Consell i ajuntaments l’assistència sanitària i sociosanitària a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Aquí s’ha acceptat l’esmena de Gent per Formentera que demana Diàleg per la planificació amb Eivissa i Formentera: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als acords que l’insten a dialogar i planificar amb el Consell Insular d’Eivissa i amb el Consell Insular de Formentera, així com amb els ajuntaments, l’assistència sanitària i sociosanitària en l’àmbit de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

6. S’ha incorporat i aprovat l’esmena de Gent per Formentera segons la qual el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a explicar els motius pel
retard en l’adjudicació de l’obra de reforma de l’edifici J de serveis sociosanitaris de can Misses, i a accelerar les actuacions necessàries per fer que la seva posada en funcionament sigui una realitat dins l’any 2019.